Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders en bestuurders onder de loep

 

Uw beroepsactiviteit organiseren via de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap of een vzw biedt het voordeel dat u uw eigen vermogen beschermt als er zich problemen voordoen.

 

De bedrijfsleider en zijn bestuurders zijn echter niet beschermd tegen alles. Hun persoonlijke aansprakelijkheid kan in het gedrang komen voor fouten, en zelfs kleine nalatigheden, die ze begaan tijdens de uitoefening van hun mandaat

Fouten maken is menselijk. Daarom kunnen de gerechtskosten en de financiële gevolgen van deze fouten, voor zover ze niet opzettelijk werden gemaakt, gedekt worden via een specifieke verzekering. Hoewel deze aansprakelijkheidsverzekering wettelijk niet verplicht is, kunt u uw privévermogen optimaal beschermen, terwijl u uw functie in uw bedrijf met een gerust gemoed kunt uitoefenen. Enkele verduidelijkingen.

Welke aansprakelijkheid?

Bestuurders handelen als mandatarissen van de vennootschap. De daden die zij stellen in dat kader, verbinden dus enkel de vennootschap; zijzelf gaan dus geen enkele persoonlijke verplichting aan.

Nochtans, als een bestuurder in de uitoefening van zijn mandaat een fout begaat die aan de vennootschap of aan derden schade teweegbrengt, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gehouden en moet hij de schade vergoeden.

Enkele voorbeelden

Hierna vindt u enkele concrete situaties waarin u, als bedrijfsleider of bestuurder, persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld:

 • Bestuursfout in de uitoefening van uw bestuurdersmandaat: u bent altijd afwezig op de raden van bestuur, u wacht te lang om een ingebrekestelling te sturen naar een schuldenaar, enz.
 • Schending van het vennootschapsrecht of de statuten: te laat neerleggen van de jaarresultaten, geen gebruikmaken van de middelen van de vennootschap zoals voorzien in de statuten enz.
 • Fout die schade veroorzaakt aan derden: u zet een verlieslatende activiteit voort, u gaat verbintenissen aan die niet in verhouding staan met de middelen van de vennootschap enz.

Goed om te weten

Dit geldt ook voor bestuurders van vzw’s. Hun prestaties zijn misschien onbetaald, maar dat betekent niet dat ze niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. Als de fout die zij begaan in oorzakelijk verband staat met het schadegeval, dan zijn ze wel degelijk aansprakelijk.

Wie is verzekerd?

Uw beroepssituatie bepaalt uiteraard uw keuze. Volgende personen kunnen via een verzekering BA Bestuurder verzekerd worden:

 • De bestuurders:
  • vroegere, huidige en toekomstige,
  • wettelijke of feitelijke,
  • van filialen en verwante verenigingen,
  • die op uitdrukkelijk verzoek van de vennootschap, een bestuursmandaat uitoefenen in een externe entiteit.
 • Hun erfgenamen, rechthebbenden, echtgeno(o)t(en) of wettelijk samenwonenden.

Wie is verzekeringsnemer?

Deze verzekering wordt onderschreven door de onderneming (vennootschap of vzw) voor alle bestuurders. Alleen dan bent u zeker dat geen enkele bestuurder het risico loopt zijn eigen vermogen in gevaar te brengen.

Misschien vraagt uw beroepssituatie ook om een specifieke verzekering.

Contacteer me en dan kunnen we uw situatie samen bespreken!